Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

Yetkin İnşaat'ın firma olarak ve ayrı ayrı her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Mükemmellik bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve firmamızın kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur.

Faaliyetimiz bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Kalite konusunda da lider rolümüzün gereklerini yerine getirmek.
 • Sonuçlandırılan her ürünümüzde, tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesi sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak.
 • Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak.
 • Şirket içi eğitimde kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek.
 • Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek.
 • Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek.

Çevre Politikamız

Yetkin İnşaat, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek.
 • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmek.
 • Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Koşullara müdahele edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak.
 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak.
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
 • Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
 • Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

Yetkin İnşaat, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz:

 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek.
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek.
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.